• Welkom bij Bouwbedrijf Claessens

    Welkom bij Bouwbedrijf Claessens

  • Zwembad  of verbouwing?

    Zwembad of verbouwing?

  • Terras  of volledige nieuwbouw?

    Terras of volledige nieuwbouw?

Verkoopsvoorwaarden

Beoordeel dit item
(3 stemmen)

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Tom Claessens: Tom Claessens, wonende te 9310 Moorsel, Steven 15, met ondernemingsnummer 0874.539.231

Klant: elke natuurlijke- of rechtspersoon die in een contractuele relatie staat met Tom Claessens

 

Artikel 2. Toepassing algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, bestelling, en overeenkomst tussen Tom Claessens en de Klant.

2.2 Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Tom Claessens, wordt de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk van de hand gewezen. Enige verwijzing door de Klant naar haar eigen algemene voorwaarden wordt als niet geschreven beschouwd.

 

Artikel 3. Offerte en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De offerten worden steeds opgesteld zonder vermelding van taksen, die steeds ten laste van de Klant vallen. Behoudens andersluidende overeenkomst bedraagt de geldigheidsduur van een offerte 30 dagen.

3.2 Elke Klant die een bestelling doet met het verzoek deze aan derden in rekening te brengen, is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling ervan, zelfs indien Tom Claessens zich met deze wijze van factureren akkoord heeft verklaard.

3.3 Tom Claessens is slechts gebonden tot uitvoering van zijn prestaties na de uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van de offerte door de Klant.

 

Artikel 4. Leverings- en/of uitvoeringstermijnen

De door Tom Claessens opgegeven leverings- en/of uitvoeringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan in geen geval recht geven op annulering van een opdracht of een schadevergoeding.

 

Artikel 5. Betaling facturen

5.1 Behoudens anders bepaald op de facturen, zijn deze betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. De niet-betaling op de vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

In geval van laattijdige betaling heeft Tom Claessens bovendien het recht om zijn prestaties uit hoofde van zijn contractuele relatie met de Klant op te schorten.

5.2 Bovendien zal bij wanbetaling op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest worden aangerekend van 1% per maand, en een forfaitair schadebeding van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 40 per factuur.

 

Artikel 6. Prijswijzigingen en meerwerken

6.1 De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals die op datum van de aanvaarding van de offerte van kracht zijn.

6.2 Tom Claessens behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk ogenblik te wijzigen wanneer een objectieve meerkost verantwoord kan worden. In dit geval zal Tom Claessens de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en heeft de Klant het recht om binnen 5 kalenderdagen de bestelling schriftelijk te annuleren met dien verstande dat de Klant Tom Claessens zal vergoeden voor de prestaties/werken tot dusver verricht.

Alle meerwerken die buiten de offerte-prijs vallen, worden aangerekend in regie.

 

Artikel 7. Klachten

7.1 De Klant zal de werken inspecteren binnen 48 uur na de uitvoering ervan. Eventuele klachten dienen schriftelijk binnen ditzelfde tijdsbestek te worden gesignaleerd. Mondelinge klachten worden niet aanvaard.

7.2 Indien binnen deze termijn geen klacht werd ontvangen, heeft dit tot gevolg dat de Klant de geleverde goederen en diensten volledig aanvaard heeft.

7.3 Een eventuele vordering op basis van verborgen gebreken dient door de Klant te worden ingesteld binnen de twee weken na ontdekking van het gebrek.

 

Artikel 8. Overmacht

8.1 Als overmacht gelden alle omstandigheden buiten de wil van Tom Claessens, die niet te wijten zijn aan zijn fout en die van die aard zijn dat het vorderen van de naleving van de overeenkomst jegens Tom Claessens onredelijk dan wel onmogelijk zal zijn. Gevallen van overmacht ontheffen Tom Claessens van iedere aansprakelijkheid en stellen hem in de mogelijkheid om, naargelang van het geval, hetzij zijn verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden is.

8.2 Gevallen van overmacht zijn onder andere (zonder dat deze lijst evenwel beperkend is): stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie, defecten aan machines, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid van Tom Claessens

9.1 Tom Claessens is enkel aansprakelijk voor de materiële schade die rechtstreeks voortvloeit uit een zware en/of opzettelijke tekortkoming van zijn verplichtingen. Hij kan in geen enkel geval aansprakelijk gehouden worden voor enige indirecte schade, ongeacht of deze schade veroorzaakt werd door een daad, een nalaten, een fout of een onachtzaamheid van Tom Claessens, zijn werknemers en/of zijn (onder)aannemers.

9.2 In geval van een mogelijke (buiten)contractuele aansprakelijkheid van Tom Claessens is een eventuele schadevergoeding in elke hypothese beperkt tot de dekking verleend door zijn verzekeraar.

 

Artikel 10. Voortijdige beëindiging van de overeenkomst

10.1 Zonder afbreuk te doen aan de overige rechtsmiddelen waarover hij beschikt, heeft Tom Claessens het recht de overeenkomst voortijdig te beëindigen door middel van een kennisgeving bij aangetekend schrijven aan de Klant, zonder een opzegtermijn in acht te nemen en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, in de volgende gevallen:

elke inbreuk op de verplichtingen van de Klant uit hoofde van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden, alsook elke handeling die op ernstige wijze het imago en de reputatie van Tom Claessens benadeelt; insolventie, staking van betaling of verwikkeling van de Klant in een faillissementsprocedure, en elke situatie waaruit redelijkerwijs de insolvabiliteit van de Klant blijkt.

10.2 In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst is de Klant gehouden tot betaling van de producten en/of diensten die reeds geleverd werden. Ook is hij gehouden tot vergoeding van de schade die door Tom Claessens geleden wordt, met een forfaitair minimum van 30% van het gedeelte van de overeenkomst dat nog niet is uitgevoerd en/of betaald, zonder afbreuk te doen aan het recht van Tom Claessens om een hogere schadevergoeding te eisen indien hij aantoont dat zijn schade dit minimumbedrag overstijgt.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

Ingeval van verkoop blijven de geleverde goederen eigendom van Tom Claessens tot bij de volledige betaling van de volledig verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de interest.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1 Op elke overeenkomst tussen Tom Claessens en de Klant is het Belgisch recht van toepassing.

12.2 In geval van geschil zullen enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde bevoegd zijn, behoudens een andere keuze op initiatief van Tom Claessens.

 

 

De klant verklaart hierbij uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de voorwaarden en deze te aanvaarden.

Datum:………………………….

 

Handtekening klant (Met vermelding “gelezen en goedgekeurd”)  ……………………………………….

Laatst aangepast op dinsdag, 05 april 2016 18:06